Ugrás a tartalomra

Partnerségi egyeztetés

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

 

Közlemény - felhívás partnerségi egyeztetésre

Tárgy:    Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Településkép Védelméről szóló önkormányzati rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv módosítása

Tisztelt Partnerek!

Jelen felhívással tájékoztatom Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata megindította a kerületi Településkép Védelméről szóló rendelet (TKR) és Településkéi Arculati Kéziköny (TAK) módosításának terveztetését. A tervezés a közeljövőben a Képviselő-testület határozata alapján az Urbanitás tervezőiroda munkájaként megindul.

A módosítás az alábbi témákra fog irányulni:

 • településképi karakterterületek szabályainak felülvizsgálata,
 • kerítés szabályozás felülvizsgálata,
 • karakterterületek határainak kisebb korrekciója (pl: Rózsakert),
 • ikerszerű beépítések kérdésköre,
 • előkert nélküli közterülethatáron és közterületen lévő ügyek településképi szabályozása,
 • lábakon álló kerti tető szabályozása, tetőablakok, nyaktag szabályozás,
 • új látképvédelmi előírások bevezetése,
 • védett utcák, területek, helyi védettségekkel kapcsolatos szabályozás továbbfejlesztése,
 • építészeti karaktervédelem erősítése,
 • zöldfelületi és fákkal kapcsolatos szabályozások, mellékletek felülvizsgálata,
 • reklám, graffiti és felirat szabályozások kérdésköre,
 • napelem és napkollektor, egyéb közművekkel kapcsolatos városképi szabályozások,
 • terepfeltöltéses szabályozás,
 • jobb alkalmazhatósággal kapcsolatos változtatások
 • településképi eljárásokkal kapcsolatos szabályok felülvizsgálata, tervtanács hatásköre,
 • monitoring felületre beérkező észrevételek vizsgálata,
 • jogharmonizációs és településrendezéssel összefüggő felülvizsgálat.

A teljes tervjavaslat később, annak elkészülte után az E-TÉR internetes felületen (https://www.oeny.hu/oeny/4tr) lesz megtekinthető (ehhez regisztráció szükséges), melyről külön felhívást fogunk majd közzé tenni a  partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2023. (II. 27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb a későbbi időpontban összehívandó lakossági fórumot követő 5. napon belül tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

 • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.), vagy
 • hivatali kapun keresztül (KRID: 106069367), vagy
 • elektronikus levélben a foepiteszet@bp22.hu címre küldve, vagy
 • személyesen leadva a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy
 • a később meghírdetett időpontban összehívott lakossági fórumon szóban, vagy
 • a Korm. rendelet szerinti E-TÉR felületén (https://www.oeny.hu/oeny/4tr)

A lakossági forum idejét és helyét a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon tesszük közzé.

 


 

Közlemény - felhívás partnerségi egyeztetésre

Tárgy:    Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítása több területre vonatkozóan egyszerűsített eljárással

Tisztelt Partnerek!

Jelen felhívással tájékoztatom Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata megindította a kerület több területére vonatkozóan Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosításának terveztetését. A tervezés a közeljövőben a Képviselő-testület határozata alapján az Urbanitás tervezőiroda munkájaként megindul. A képviselő-testület döntése mellékletében a tervezési területet meghatározta.

A módosítás a KÉSZ alábbi részeit tervezik érinteni:

 • A KÉSZ zöldfelületi előírásainak módosítása, kiegészítése, településképi rendelettel, favédelmi rendelettel való összehangolása,
 • Nagytétény út - M0 híd térségében lévő Vi-2/NT/3 jelű építési övezet paramétereinek, pontos beépíthetőségének felülvizsgálata,
 • Kiskőbánya utca közterületi határának felülvizsgálata,
 • Hugonnay Vilma utcában a zártsorú beépítési módnál a közterületi telekhatárnál kötelező építési vonal felülvizsgálata,
 • Nagytétényi út 100. telek északi részénél lévő övezethatár módosítása a magasabb rendű fővárosi Településszerkezeti Terv módosításának átvezetésével,
 • Nagytétény központjában a megengedett legnagyobb épületmagasság mértékének csökkentése,
 • A telken belüli esővízgyűjtés szabályának felülvizsgálata,
 • Bányakapitányság észrevétele alapján az alápincézett területeken a kerti fürdőmedencék létesítésének szabályozása,
 • Szolgálati lakás, munkásszállások szabályainak egységes rendszerbe foglalása,
 • Rákóczi úton lévő közterületi határ felülvizsgálata,
 • Jegenye utca közterületi határ felülvizsgálata,
 • Barackos út – Párhuzamos utca mentén a szennyezett terület jel levétele, környezetvédelmi hatóság igazolása alapján,
 • Kapubehajtók legnagyobb szélességének meghatározása,
 • Kialakult területeken a városrendezési mutatók városépítészeti alapú vizsgálata, harmonizációja,
 • Hősziget hatás csökkentésének céljából tervezett zöldfelületi jellegű javaslatok,
 • Településképi rendeleti jogharmonizáció indokolt esetben.

A teljes tervjavaslat később, annak elkészülte után az E-TÉR internetes felületen

(https://www.oeny.hu/oeny/4tr) lesz megtekinthető (ehhez regisztráció szükséges), melyről külön felhívást fogunk majd közzé tenni a  partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a

http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes

internetes oldalon.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2023. (II. 27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb a későbbi időpontban összehívandó lakossági fórumot követő 5. napon belül  tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

 • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.), vagy
 • hivatali kapun keresztül (KRID: 106069367), vagy
 • elektronikus levélben a foepiteszet@bp22.hu címre küldve, vagy
 • személyesen leadva a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy
 • a később meghírdetett időpontban összehívott lakossági fórumon szóban, vagy
 • a Korm. rendelet szerinti E-TÉR felületén (https://www.oeny.hu/oeny/4tr)

A lakossági forum idejét és helyét a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes

internetes oldalon tesszük közzé.

 


A vonatkozó kormányrendelet alapján a településtervek partnerségi egyeztetése a E-TÉR - Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer online felületén törénik.

Az E-TÉR rendszer elérhetősége: https://www.oeny.hu/oeny/4tr

A rendszer használatához előzetes regisztráció szükséges az OÉNY felületen, melyhez ügyfélkapu megléte szükséges. Ügyfélkapus belépéssel három egyszerű lépésben regisztrálhat. Belépés után fogadja el a feltételeket, majd kötelező e-mail cím megadása után már csak az aktiválást szükséges megvárnia.

A regisztrációhoz a segédletek itt érhetőek el:

https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet

https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/utmutato_az_oeny_regisztraciohoz_2.pdf


 

Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
 

Hatályos: 2023. 03. 01

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,- figyelemmel a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 75. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településtervének, településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendeletének elkészítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. § Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településtervének, kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

2. A partnerek meghatározása

3. § A partnerségi egyeztetésben Korm. rendelet 62. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott partnerek vesznek részt.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § (1) Új településterv, településképi rendelet, kézikönyv készítése, valamint módosítása esetén a képviselő-testület eljárást megindító döntéséről az Önkormányzat közleményt (továbbiakban: indító közlemény) tesz közzé a Korm. rendelet 65. § (3) bekezdésében előírt felületein.

(2) Az elkészült településterv, településképi rendelet, kézikönyv tervezetét - településterv rövid eljárásban történő módosítása esetének kivételével - az Önkormányzat a Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése szerinti lakossági fórumon bemutatja. Az erről szóló közleményt a lakossági fórum időpontját legalább 7 nappal megelőzően az Önkormányzat közzéteszi Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata hivatalos honlapján és közterületi hirdetőfelületen. Az elkészült tervdokumentáció ebben az időszakban megtekinthető Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata hivatalos honlapján továbbá a lakossági fórum napján a lakossági fórum helyszínén is.

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának és nyilvántartásának módja, a helyi partnerségi egyeztetés lezárása

5. § (1) A partner a véleményét megadhatja

a) az indító közlemény megjelenésétől a lakossági fórumot követő 5 napon belül elektronikus úton

aa) elektronikus levélben a közleményben meghatározott e-mail-címre történő megküldéssel, vagy

ab) hivatali kapun keresztül a közleményben meghatározott címre való feltöltéssel; továbbá

b) az indító közlemény megjelenésétől a lakossági fórumot követő 5 napon belül

ba) postai küldeményben a Polgármesteri Hivatal közleményben meghatározott címére küldve, vagy

bb) személyesen leadva a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,

c) a lakossági fórumon szóban, amelyről emlékeztető készül, valamint

d) a Korm. rendelet szerinti E-TÉR felületén.

(2) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész nyilvántartja, az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a kézikönyv, településképi rendelet, településterv készítésével megbízott tervezőnek.

(3) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét megküldi az önkormányzat részére, a főépítésznek címezve.

(4) A lakossági fórumról készült emlékeztetőt a lakossági fórumot követő 15 munkanapon belül az Önkormányzat közzéteszi Budapest XXII. kerület Önkormányzata hivatalos honlapján.

6. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben beérkezett partneri javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti, jegyzőkönyvbe foglalja a saját és a dokumentum készítésével megbízott tervező szakmai válaszaival, javaslataival kiegészítve.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegző jegyzőkönyvet a főépítész feltölti az E-TÉR egyeztető felületre, valamint az Önkormányzat honlapjára a helyi partnerségi egyeztetés során keletkezett dokumentumokkal és lakossági fórumról készült emlékeztetővel együtt.

(3) A (2) bekezdés szerinti, E-TÉR-be történő feltöltéssel a partnerségi egyeztetés lezárul, a tervezési eljárás a Kormányrendelet szerint folytatódik.

7. § A Polgármester gondoskodik az elfogadott településterv, kézikönyv, településképi rendelet elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről a Budapest XXII. kerület Önkormányzata hivatalos honlapján.

5. Záró rendelkezések

8. §1

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

1 A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.