Ugrás a tartalomra

Partnerségi egyeztetés

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

 

Tájékoztatás Kerületi Építési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról

 

Az Önkormányzat képvisel-testülete megalkotta a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról (KÉSZ) szóló 10/2018. (V.03.) számon jóváhagyott önkormányzati rendeletet módosító 25/2022. (XII.13.) önkormányzati rendeletet.

A módosítás keretében két területre vonatkozóan változott a hatályos KÉSZ és annak 2. mellékletét képező Szabályozási terv, melyek a következők:

1. számú terület: Sík utca és Bartók Béla út összekötése – a 231232 hrsz-ú terület rovására a gyalogút helyett körülbelül egy 8 méter széles közterület kiszabályozása lett feltüntetve. A módosítás a vizsgált terület környezetének jobb feltárását hivatott biztosítani.

2. számú terület: Tóth József utca – Temető utca menti bontandó építmény jelölések törlése lett szükséges. A magasabb rendű fővárosi Településszerkezeti Tervben kerületi kérésre módosult a KÖu jelű, közlekedési terület területfelhasználás határa. A KÉSZ-t ehhez hozzá kellett igazítani, így a bontandó jelölések is törölhetőek lettek. A Tóth József utca ezen szakasza eddig is egyirányú volt, melyet a hatályos TSZT készítésekor a főváros elfogadott. A szükséges kétirányú rendszer biztosítására a Mező utca – Ferenc utca – Pannónia utca nyomvonala került kijelölésre, mint a Tóth József utca másik ágát pótlandó visszakötés. Ennek okán szükségessé vált a Mező utca – Ferenc utca – Pannónia utca nyomvonalának KÖu-4 jelű közlekedési területbe való átsorolása.

Ezeken felül további öt módosítási igény fogalmazódott meg, melyek kizárólag a hatályos KÉSZ szövegével kapcsolatban javasoltak változtatásokat. Ezek a következők:

1. számú módosítási igény: Szükséges a teraszház fogalmának meghatározása, mivel a KÉSZ-ben van olyan előírás, amihez nem volt meghatározva a konkrét fogalom (ezt korábban a fővárosi városrendezési szabályzat (BVKSZ) határozta meg).

2. számú módosítási igény: Új előírás átvezetése annak érdekében, hogy keresztirányban a telekhatár rendezés bizonyos esetekben könnyebben megtörténhessen. A módosítás kapcsán a minimális telekméretek nem változnak.

3. számú módosítási igény: Az épületen belüli parkolás szabályozása – az épületen belüli parkolás előírásainak pontosítása. A módosítás során parkolás lehetőségei az előírt zöldfelületi arányhoz, rendeltetési egységek számához és a szintterületi mutató értékéhez is társulnak. Ezáltal az adottságokhoz jobban igazodó differenciáltabb szabályozás valósulhat meg. A KÉSZ kiegészült továbbá a gépjármű tároló, garázs rendeltetések beszámítására vonatkozó előírással.

4. számú módosítási igény: A minimális telekszélesség definíciójának módosítása által a telekalakítási lehetőségek egyértelműbb meghatározása történt meg.

5. számú módosítási igény: Előírás lett meghatározva arra vonatkozóan, hogy minimálisan hány kerékpár számára szükséges épületen belül kötelezően helyet biztosítani – korábban a kerékpárok minimális száma csak telken belüli elhelyezésre volt meghatározva, ez lett kiterjesztve úgy, hogy az épületen belül (tároló, pince stb) is kötelező legyen ezeket elhelyezni.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet megtekinthető az alábbi helyen:

Kerületi Építési Szabályzatok

 

 


 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete[1]

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

 

egységes szerkezetben

a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelettel[2]

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

 

1.A rendelet hatálya

 

1. § E rendelet hatálya Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

 

2. § Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

 

2. A partnerek meghatározása

 

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

 

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

 

4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a Városházi Híradóban,

c) a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

(2)[3] A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

5. §[4] (1) Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) vagy településképi rendelet készítése esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Városházi Híradóban és a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakosági fórum keretén belül szóban történik.

 

(2) A kézikönyv vagy a településképi rendelet módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a Városházi Híradóban,

c) a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a Városházi Híradóban,

c) a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a (4) bekezdésben foglaltak kivételével a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Városházi Híradóban és a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása tárgyalásos eljárásban a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

(5)[7] Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

 

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a)  az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

 

8. §[8] A lakossági fórumról a 3. § szerinti partnereket  – az  időpont, a helyszín és a téma megjelölését tartalmazó – hirdetménynek  a Korm. rendelet 29/A. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti közzétételével kell értesíteni.

 

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

 

9. § (1)[9] A  lakossági fórumot követően a partnerek a Korm. rendelet 29/A. § (7) bekezdés b) pontja szerinti írásos észrevételeket az alábbi módokon tehetik meg:

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármester Hivatal címére - 1221 Budapest, Városház tér 11. - történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.

 

(2) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.

 

(3) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

 

(4) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

 

10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.

 

(2) Minden, a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

 

11. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

 

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indokolását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

 

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény beérkezésének időpontját,

c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,

d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,

e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy - a 10. § (2) bekezdés szerinti esetekben - a Polgármester döntésének megjelölését.

 

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.

 

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

 

12. § A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján - gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről a www.budafokteteny.hu honlapon.

 

13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a Polgármester a főépítész útján gondoskodik.

 

6. Záró rendelkezések

 

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

 

(3) [10]

 


[1] Elfogadta a Képviselő-testület 2017. szeptember 14-i ülésén, hatályos 2017. szeptember 19-től.

[2] Elfogadta a Képviselő-testület 2019. február 21-i ülésén, hatályos 2019. március 1-től.

[3] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[4] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[5] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[6] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[7] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[8] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[9] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[10] Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése értelmében, jelen rendelet alapján.
Hatálytalan: 2017. szeptember 20-tól.